bip.szczecin.rzgw.gov.pl
http://bip.szczecin.rzgw.gov.pl
Piątek, 19 Sierpnia 2022, 13:34   

Menu przedmiotowe

Status prawny
Dyrekcja
Kompetencje dyrektora
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Organizacja i podział zakresu działalności
Obszar działalności
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Majątek Skarbu Państwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Kontrole
Dostęp do informacji publicznej
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza

Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyki
Redakcja
Instrukcja korzystania
Co to jest BIP

Strony WWW

BIP
RZGW Szczecin
KZGW
Ministerstwo Środowiska


Decyzje Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie


Z mocy ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych związanych z ochroną wód oraz ochroną przed powodzią i dotyczących :

art.27 ust. 1 i 3 - zwolnień z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.
art. 39 ust. 3 - zwolnień z zakazu wprowadzania do ziemi, w odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk oraz plaż publicznych nad wodami, ścieków innych niż wody opadowe lub roztopowe, wody z przelewów kanalizacji deszczowej, wody chłodnicze (wymienione w art. 39 ust. 2 pkt 1), jeżeli wystąpi istotna potrzeba ekonomiczna lub społeczna, a zwolnienie nie spowoduje zagrożenia dla jakości wód,
art. 40 ust. 3 - zwolnień z zakazu lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi,
art. 88l ust. 2 - zwolnień z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, określonych w art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy,
art. 88l ust. 7 pkt 1 - wskazania dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią sposobu upraw i zagospodarowania gruntów oraz rodzaju upraw wynikających z wymagań ochrony przed powodzią,
art. 88l ust. 7 pkt 2 - nakazu usunięcia drzew lub krzewów (w uzgodnieniu z właściwym regionalym dyrektorem ochrony środowiska) z obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
art. 88o ust. 1 - nakazu - w przypadku wykonania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią bez wymaganych decyzji robót oraz czynności objętch zakazami - przywrócenia stanu poprzedniego na koszt samowolnego wykonawcy,
art. 88p ust. 1 - nakazania zakładowi piętrzącemu wodę - w przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania powodziowego i po uzgodnieniu z właściwymi wojewodami - obniżenia piętrzenia wody lub opróżnienia zbiornika bez odszkodowania, z rygorem natychmiastowej wykonalności,
art.140 ust. 2a - pozwoleń wodnoprawnych w przypadku, gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych, w całości lub w części odbywa się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Decyzje związane z ochroną przeciwpowodziową regionu wodnego są powiązane z potrzebą zapewnienia właściwych warunków przepływu wód powodziowych oraz z zakazami obowiązującymi na obszarachszczególnego zagrożenia powodzią. Obszary te objęte są wysokim ryzykiem wezbrań i potencjalnych zniszczeń, dlatego też przewidziano wprowadzenie różnych ograniczeń w sposobie ich użytkowania, w zależności od rodzaju zagrożenia.

Ustawa wyszczególnia dwa rodzaje obszarów zagrożonych powodzią:

1. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, zdefiniowane w art. 9 ust. 1 pkt 6b, jako określone we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi.

2. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią, zdefiniowane w art. 9 ust. 1 pkt 6c jako:

    a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat,

    b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,

    c) obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o         których mowa w art. 18, stanowiące dzialki ewidencyjne,

    d) pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ustawodawca wprowadził zakazy:

- w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy - lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania.
- w art. 88l ust. 1 pkt 1-3 w/w ustawy:
1. wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych;
2. sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk;
3. zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie.

Dla terenów, dla których nie określono obszarów narażonych na niebzpieczeństwo powodzi, właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może w drodze aktu prawa miejscowego wprowadzić zakazy, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3, kierując się potrzebą ochrony wód lub zakazy, o których mowa w art. 88l ust 1, kierując się względami bezpieczeństwa ludzi i mienia.Akta postępowań w zakresie ochrony przed powodzią znajdują się w publicznie dostępnym wykazie w siedzibie RZGW w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13A, pok.117, w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00.
Akta postępowań w zakresie ochrony wód znajdują się w publicznie dostępnym wykazie w siedzibie RZGW w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13A , pok. 202 , w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00.
Szczegółowych informacji na temat wykazów decyzji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej udziela pani Ewa Kraszewska-Wieczorek - Kierownik Ośrodka Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej - tel. 91 44-11-248, e-mail: ewa.wieczorek@szczecin.rzgw.gov.pl w siedzibie RZGW w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13A, pok. 117, w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00.
Szczegółowych informacji na temat wykazów decyzji z zakresu ochrony wód udziela pani Justyna Janik - Kierownik Działu Ochrony Wód - tel. 91 44-11-216 , e-mail: justyna.janik@szczecin.rzgw.gov.pl w siedzibie RZGW w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13A , pok. 202 , w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00.
 
Akta postępowań: wodnoprawych oraz w zakresie zwolnień z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych, znajdują się w siedzibie RZGW w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13A, pok.309. Szczegółowych informacji na temat wydanych pozwoleń wodnoprawnych oraz wydanych decyzji udziela główny specjalista w Wydziale Organizacyjno - Prawnym - p. Jadwiga Weber - tel. 91 44-11-232, w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00; e-mail: jadwiga.weber@szczecin.rzgw.gov.pl 
 
 Czas wytworzenia: 2007-03-25 10:31:01
Wytworzone przez: Ewa Wołk
E-mail: ewa.wolk@szczecin.rzgw.gov.pl
Czas udostępnienia: 2007-03-25 11:00:05
Udostępnione przez: Krzysztof Iwan
E-mail: krzysztof.liwan@szczecin.rzgw.gov.pl