bip.szczecin.rzgw.gov.pl
http://bip.szczecin.rzgw.gov.pl
Piątek, 19 Sierpnia 2022, 14:10   

Menu przedmiotowe

Status prawny
Dyrekcja
Kompetencje dyrektora
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Organizacja i podział zakresu działalności
Obszar działalności
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Majątek Skarbu Państwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Kontrole
Dostęp do informacji publicznej
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza

Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyki
Redakcja
Instrukcja korzystania
Co to jest BIP

Strony WWW

BIP
RZGW Szczecin
KZGW
Ministerstwo Środowiska


Uzgodnienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie


 
I. Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, w tym w szczególności ochrony zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią, uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej wymaga:
  1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategia rozwoju województwa w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i plan zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
  3. Ustalenie lokalizacji inwestcji celu publicznego oraz warunków zabudowy w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) - dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz w odniesieniu do obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z póżn. zm.).                                                              
Wszystkie wyżej wymienione uzgodnienia dokonywane są w trybie art. 106 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Zgodnie z art. 106 § 5 ww. kodeksu, zajęcie stanowiska (uzgodnienie) następuje w drodze postanowienia, na które stronom służy zażalenie.

Informacji w powyższych sprawach udziela Pani Ewa Kraszewska - Wieczorek - Kierownik Ośrodka Koordynacyjno - Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej (OKI), tel. 91 44-11-248, e-mail: ewa.wieczorek@szczecin.rzgw.gov.pl

II. Zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej wymaga wyznaczenie aglomeracji.

Informacji w powyższej sprawie udziela Pani Justyna Janik - kierownik Wydziału Ochrony Wód, tel. 91 44-11-216, e-mail: justyna.janik@szczecin.rzgw.gov.pl
 
Dokumentacja dotycząca wszystkich wydanych postanowień Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz wyznaczania aglomeracji, dostępna jest w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13 A.Czas wytworzenia: 2008-06-30 15:31:01
Wytworzone przez: Barbara Krawiec
E-mail: barbara.krawiec@szczecin.rzgw.gov.pl
Czas udostępnienia: 0000-00-00 00:00:00
Udostępnione przez: Krzysztof Iwan
E-mail: krzysztof.iwan@szczecin.rzgw.gov.pl