bip.szczecin.rzgw.gov.pl
http://bip.szczecin.rzgw.gov.pl
Piątek, 19 Sierpnia 2022, 13:06   

Menu przedmiotowe

Status prawny
Dyrekcja
Kompetencje dyrektora
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Organizacja i podział zakresu działalności
Obszar działalności
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Majątek Skarbu Państwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Kontrole
Dostęp do informacji publicznej
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza

Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyki
Redakcja
Instrukcja korzystania
Co to jest BIP

Strony WWW

BIP
RZGW Szczecin
KZGW
Ministerstwo Środowiska


Administrowane wody powierzchniowe


Wody powierzchniowe administrowane przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz.149) określono:
1) śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, istotne dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
2) śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
3) śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, zaliczone do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w stosunku do których wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa powierza się marszałkom województw, wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia.


Wody powierzchniowe administrowane przez RZGW w Szczecinie to śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, istotne dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej w obszarze działania RZGW w Szczcinie, określone w załączniku nr 1 do w/w. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z póżn. zm.) w stosunku do wód istotnych dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej - prawa właścicielskie sprawuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Stosownie do art. 92 ust. 4 w/w ustawy - dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej w ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, związanym z gospodarką wodną - realizuje w imieniu Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zadania związane z utrzymaniem wód lub urządzeń wodnych oraz pełni funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej w regionie wodnym.


Wykaz i charakterystyka wód istotnych dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Lp. Nazwa Długość cieku [km] / Powierzchnia jeziora [ha] Odbiornik Kryterium zgodnie z art. 11, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
1 Odra od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542,4) 161,7 Odra Wschodnia Odra Zachodnia woda graniczna z RFN w km 542,4 - 704,1 śródlądowa droga wodna
Odra Wschodnia 26,4 Regalica
Regalica 11,1 Jezioro Dąbie
2 Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa km 704,1 do granicy morskich wód wewnętrznych 36,6 Zalew Szczeciński woda graniczna z RFN w km 0,0 - 17,1 śródlądowa droga wodna
3 Kanał Kurowski 3,4 Odra Zachodnia śródlądowa droga wodna
4 Kanał Marwice-Gartz 2,1 Odra Zachodnia śródlądowa droga wodna
5 Kanał Klucz (Kanał Klucki) 2,3 Regalica śródlądowa droga wodna
6 Przekop Klucz-Ustowo (Skośnica) 2,8 Odra Zachodnia śródlądowa droga wodna
7 Kanał Odyńca (Kanał Leśny) 3,6 Odra Zachodnia śródlądowa droga wodna
8 Kanał Zielony 0,4 Odra Zachodnia śródlądowa droga wodna
9 Kanał Cegielinka 1,6 Regalica śródlądowa droga wodna
10 Dąbska Struga 0,8 Regalica śródlądowa droga wodna
11 Przekop Parnicki 1,3 Parnica śródlądowa droga wodna
12 Parnica do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi 1,6 Przekop Parnicki śródlądowa droga wodna
13 Dąbski Nurt 0,8 Regalica śródlądowa droga wodna
14 Duńczyca 0,7 Przekop Mieleński śródlądowa droga wodna
15 Święta 3,5 Odra Zachodnia śródlądowa droga wodna
16 Babina 1,2 Odra Zachodnia śródlądowa droga wodna
17 Czapina 1,2 Babina śródlądowa droga wodna
18 Iński Nurt 0,8 Odra Zachodnia śródlądowa droga wodna
19 Jezioro Dąbie Tor główny 9,5 km Odra Zachodnia śródlądowa droga wodna
20 Jezioro Stolsko1 90 Gunica woda graniczna na długości 1500m
21 Jezioro Myśliborskie Wielkie1 134 Zalew Szczeciński woda graniczna na długości 1600m
22 Myśliborska Struga (Myśliborka) 11,5 Zalew Szczeciński woda graniczna w km 0,0 - 6,46
23 Studnica2 32,8 Wieprza Q>/= 2m3/s
24 Orli Przesmyk Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. nr 16, poz. 149) Orli Przesmyk stanowi śródlądową drogę wodną.
RZGW Szczecin zgłosił wniosek w sprawie wykreślenia przesmyku z w/w wykazu gdyż nie jest on ciekiem, a jest bezpośrednim przejściem na styku Jeziora Dąbie i Przekopu Mieleńskiego.

1 - Dane o powierzchni jezior Stolsko oraz Myśliborskie Wielkie zaczerpnięto z opracowania IMGW Oddział w Słupsku, Zakład Badań Regionalnych, pt. "Ocena ilościowa i fizyko-chemiczna zasobów wodnych jezior województwa szczecińskiego", Słupsk 1989r.


Informacji w sprawach wód administrowanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie udziela pani Grażyna Barańska - Kierownik Wydziału Utrzymania Wód (ul. Tama Pomorzańska 13A) - tel. 91  44 11 260; e-mail: grazyna.baranska@szczecin.rzgw.gov.pl


Rys. Wody powierzchniowe administrowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (kliknij)

Rys. Międzyodrze i Szczeciński Węzeł Wodny (kliknij)


Czas wytworzenia: 2010-06-30 15:31:01
Wytworzone przez: Barbara Krawiec
E-mail: barbara.krawiec@szczecin.rzgw.gov.pl
Czas udostępnienia: 0000-00-00 00:00:00
Udostępnione przez: Barbara Krawiec
E-mail: barbara.krawiec@szczecin.rzgw.gov.pl