bip.szczecin.rzgw.gov.pl
http://bip.szczecin.rzgw.gov.pl
Piątek, 19 Sierpnia 2022, 13:54   

Menu przedmiotowe

Status prawny
Dyrekcja
Kompetencje dyrektora
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Organizacja i podział zakresu działalności
Obszar działalności
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Majątek Skarbu Państwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Kontrole
Dostęp do informacji publicznej
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza

Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyki
Redakcja
Instrukcja korzystania
Co to jest BIP

Strony WWW

BIP
RZGW Szczecin
KZGW
Ministerstwo Środowiska


Kataster wodny Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego i Regionu Wodnego Ucker


Zgodnie ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) - kataster wodny jest systemem informacyjnym o gospodarowaniu wodami składającym się z dwóch działów.

Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy w Dziale I katastru wodnego gromadzi się i aktualizuje dane dotyczące:

1) sieci hydrograficznej oraz hydrologicznych i meteorologicznych posterunków obserwacyjno-pomiarowych;
1a) przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów wodnych;
2) zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych oraz sieci stacjonarnych obserwacji wód;
3) ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych oraz podziemnych;
4) wielkości poboru wody powierzchniowej i podziemnej;
5) źródeł i charakterystyki zanieczyszczeń punktowych oraz obszarowych;
6) stanu biologicznego środowiska wodnego oraz terenów zalewowych;
7) obwodów rybackich oraz rybackiej przydatności wód (bonitacji);
8) użytkowania wód wraz z charakterystyką korzystania z wód;
8a) profili wody w kąpieliskach;
9) pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych wydawanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska dotyczące korzystania z wody,
9a) ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w pozwoleniach, o których mowa w pkt 9,
10) urządzeń wodnych,
11) stref i obszarów ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy,
11a) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
12) spółek wodnych.


Dział II katastru (art.153 ust.3) zawiera:

1) program wodno-środowiskowy kraju;
2) dokumenty planistyczne, o kórych mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a - 5;
3) listy, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 8 i w art. 92 ust. 3 pkt 14.


Kataster wodny dla regionu wodnego prowadzony jest przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej i obejmuje dane określone w dziale I i II katastru wodnego. Kataster wodny jest udostępniany do wglądu nieodpłatnie.


Posiadane dane wchodzące w zakres katastru wodnego regionu wodnego dostępne są w siedzibie Pionu Zasobów Wodnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie znajdującego się przy ul. Tama Pomorzańska 13A w Szczecinie. Czas dostępu - dni robocze w godz. 8:00-14:00
Wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów oraz ich przesyłanie odbywa się zgodnie z art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232). Szczegółowe zasady w ww. zakresie zostały określone przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposoby uiszczania opłat (Dz. U. z 2003 r. Nr 50, poz. 435)
Zgodnie z art. 155 ust. 4 za przygotowanie i udostępnianie danych w innej formie niż określona w ust. 2 i 3 organ administracji publicznej lub upoważniona jednostka organizacyjna pobiera opłatę. Kwestię ww. udostępniania danych reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnieniu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnienie (Dz. U. z 2006 r. Nr 132, poz. 927)
Szczegółowych informacji na temat katastru wodnego Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego i Regionu Wodnego Ucker udziela pani Ewa Wołk - Starszy Specjalista ds. Katastru Wodnego - tel. 91 44 11 212, e-mail: ewa.wolk@szczecin.rzgw.gov.plCzas wytworzenia: 2007-03-11 15:31:01
Wytworzone przez: Ewa Wołk
E-mail: ewa.wolk@rzgw.szczecin.gov.pl
Czas udostępnienia: 2007-03-11 16:00:05
Udostępnione przez: Krzysztof Iwan
E-mail: krzysztof.iwan@rzgw.szczecin.gov.pl