bip.szczecin.rzgw.gov.pl
http://bip.szczecin.rzgw.gov.pl
Piątek, 19 Sierpnia 2022, 13:25   

Menu przedmiotowe

Status prawny
Dyrekcja
Kompetencje dyrektora
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Organizacja i podział zakresu działalności
Obszar działalności
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Majątek Skarbu Państwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Kontrole
Dostęp do informacji publicznej
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza

Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyki
Redakcja
Instrukcja korzystania
Co to jest BIP

Strony WWW

BIP
RZGW Szczecin
KZGW
Ministerstwo Środowiska


Kompetencje dyrektora
(stan na 2012.08.07)


Zadania dyrektora rzgw wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.)
Lp. Rodzaj zadania Podstawa Prawna
1 Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną (w imieniu Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej) związanym z utrzymywaniem śródlądowych wód powierzchniowych lub urządzeń wodnych oraz pełnienie funkcji inwestora w zakresie gospodarki wodnej w regionie wodnym. art. 14
art. 92 ust. 4
2 Wykonywanie obowiązków właściciela śródlądowych wód powierzchniowych:
 1. zapewnienie utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz kanałów, będących  jego władaniu;
 2. dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód;
 3. regulowanie stanu wód lub przepływów w ciekach naturalnych oraz kanałach stosownie do możliwości wynikających ze znajdujących się na nich urządzeń wodnych oraz warunków hydrologicznych;
 4. zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów;
 5. współudział w odbudowywaniu ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych;
 6. umożliwienie wykonywania obserwacji i pomiarów hydrologiczno-meteorologicznych oraz hydrogeologicznych.
art. 26
3 Przejęcie w trwały zarząd stanowiące własność Skarbu Państwa wody oraz grunty pokryte wodami stosownie do art. 11 ust. 1 pkt. 2. art. 217 ust. 1
4 Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego - utworzenie, pokrywanie wydatków związanych z działalnością rady ze środków rzgw, obsługa działalności rady. art. 100 ust. 1
art. 101 ust. 1 i 3
5 Sporządzanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocen ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, w regionie wodnym. art. 92 ust. 3 pkt 1
6 Sporządzanie identyfikacji oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w regionie wodnym. art. 113 ust. 3 pkt 2
7 Planowanie przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych. art. 92 ust. 3 pkt 13
8

Sporządzanie wykazów:

 1. wielkości emisji i stężeń:

            a) substancji priorytetowych określonych w  przepisach wydanych na podstawie art. 38d ust. 4,

            b)  innych substancji, niż wskazane w lit. a, powodujących zanieczyszczenie;

   2. wód powierzchniowych i podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;  

   3. wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych;

   4. wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków oraz umożliwiających migrację ryb;

   5. wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

art. 113 ust. 3 pkt 1a,3,4,5,6
9

Sporządzanie, prowadzenie, weryfikowanie i bieżące aktualizowanie wykazów obszarów chronionych utworzonych na podstawie przepisów ustawy oraz odrębnych przepisów. Rejestr wykazów obszarów chronionych zawiera wykazy:

 1. jednolitych części wód, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,  o których mowa w art. 49b ust.3;
 2. obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym;
 3. jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych;
 4. obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych;
 5. obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych;
 6. obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.
art. 92 ust. 3 pkt 4
art. 113 ust. 4
10 Współudział w zapewnieniu przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i uaktualnianiu planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. art. 119 ust.7 oraz „Program udziału społeczeństwa w prcesie planowania gospodarowania wodami w Polsce zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej”
11 Zapewnienie aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych w przygotowywaniu oraz aktualizacji planów przeciwdziałania skutkom suszy. art. 88s ust. 2,3
12 Opiniowanie projektów gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie ochrony zasobów wodnych. art. 92 ust. 3 pkt 15
13 Opracowywanie analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód w regionie wodnym. art. 92 ust. 3 pkt 3
art. 113 ust. 3 pkt 7
14 Opracowywanie warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni - ustalanie warunków w drodze aktu prawa miejscowego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. art. 92 ust. 3 pkt 2,
art. 120
15

Sporządzanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym. 

art. 92 ust. 3 pkt 6
16 Współpraca w przygotowywaniu wstępnej oceny ryzyka powodziowego i planów zarządzania ryzykiem powodziowym. art. 92 ust. 3 pkt 6a
17

Przygotowywanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym. 

art. 92 ust. 3 pkt 6b
18 Koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą w regionie wodnym, w szczególności prowadzenie ośrodków koordynacyjno - informacyjnych ochrony przeciwpowodziowej (OKI). W ramach tej koordynacji gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dla potrzeb planowania przestrzennego i centrów zarządzania kryzysowego. art. 92 ust. 3 pkt 7 i ust. 4a
19 Udzielanie - w drodze decyzji - na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, za wyjątkiem obszaru pasa nadbrzeżnego, gdzie organem właściwym do wydawania decyzji jest dyrektor właściwego urzędu morskiego:
 1. zwolnień od zakazu lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania;
 2. zwolnień od zakazu wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:
  1. wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych,
  2. sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk,
  3. zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także utrzymywaniem lub odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie;
 3. wskazań sposobu uprawy i zagospodarowania gruntów oraz rodzaju upraw wynikających z wymagań ochrony przed powodzią;
 4. nakazów, po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, usunięcia drzew lub krzewów, w celu zapewnienia właściwych warunków przepływu wód powodziowych.
art. 40 ust. 3, art. 88l ust. 2 i 7
20 Nakazywanie - w drodze decyzji - przywrócenia stanu nieutrudniającego ochrony przed powodzią i niepowodującego zanieczyszczenia wód na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wykonano na nim roboty oraz czynności, które nie zostały objęte decyzją -zwolnieniem z zakazu wykonania - na koszt tego, kto wykonał te robty lub czynności. art. 88o ust. 1
21 Wprowadzanie, o ile jest to uzasadnione potrzebą ochrony wód oraz względami bezpieczeństwa ludzi i mienia, w drodze aktu prawa miejscowego na terenach, dla których nie określono obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, zakazów o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 88l ust. 1. art. 88m
22 Wypłacanie odszkodowań za poniesioną szkodę albo wykup nieruchomości lub jej części w związku z utratą możliwości korzystania z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, w wyniku wejścia w życie aktu prawa miejscowego ustanowionego na podstawie ustawy Prawo wodne (ww. odszkodowanie w przypadku ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody pokrywa właściciel ujęcia). art. 187 ust. 2
23 Nakazywanie w drodze decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności (po jej uzgodnieniu z właściwymi wojewodami) zakładowi piętrzącemu wodę - w przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania powodziowego - obniżenia piętrzenia wody lub opróżnienia zbiornika, bez odszkodowania. art. 88p
24 Wprowadzanie - w drodze aktu prawa miejscowego - w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - w celu zapobieżenia skutkom powodzi, czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. art. 88q ust. 1
25 Wprowadzanie - w drodze aktu prawa miejscowego - w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - w celu ograniczenia skutków suszy, czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. art. 88t ust. 1
26 Wykonywanie kontroli gospodarowania wodami dotyczącej:
 1. stanu realizacji planów i programów dotyczących gospodarki wodnej ustalonych na podstawie ustawy;
 2. korzystania z wód;
 3. przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy;
 4. utrzymania wód oraz urządzeń wodnych;
 5. przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń;
 6. przestrzegania warunków obowiązujących w strefach i obszarach ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy;
 7. przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
 8. stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych;
 9. ustawiania i utrzymywania stałych urządzeń pomiarowych na brzegach i w wodach;
 10. wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót lub czynności, które mogą zagrażać tym urządzeniom lub spowodować ich uszkodzenie;
 11. usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego w zakresie gospodarki wodnej.
art. 156 ust. 1 i 2
art. 157 ust. 1
art. 92 ust.3 pkt 12
27 Wydawanie kontrolowanemu zarządzeń pokontrolnych, występowanie do właściwego organu o wszczęcie postępowania administracyjnego przewidzianego przepisami ustawy. art. 160
28 Współdziałanie w wykonywaniu czynności kontrolnych z innymi organami kontroli (Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska) organami administracji publicznej, organami obrony cywilnej oraz organizacjami społecznymi w szczególności w:
 1. rozpatrywaniu wniosków o przeprowadzenie kontroli;
 2. przekazywaniu właściwym organom administracji publicznej informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli;
 3. wymianie informacji o wynikach kontroli;
 4. współpracy ze Strażą Graniczną w wykonywaniu kontroli w strefie nadgranicznej.
art. 161
29 Ustanawianie - w drodze aktu prawa miejscowego - stref ochronnych ujęć wody na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody. art. 51 pkt 1, art. 58 ust. 1
30 Ustanawianie - w drodze aktu prawa miejscowego - obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych - na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. art. 51 pkt 2, art. 60
31  Oddawanie w użytkowanie za opłatą roczną (na podstawie umowy) obwodów rybackich. art. 13 ust. 3
32  Oddawanie w użytkowanie za opłatą roczną gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa (w przypadku rzgw dotyczy to utrzymywanych wód "zasobowych") - niezbędnych do prowadzenia przedsięwzięć związanych z:
 1. energetyką wodną;
 2. transportem wodnym;
 3. wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów lub wycinaniem roślin z wody;
 4. wykonywaniem infrastruktury transportowej;
 5. wykonywaniem infrastruktury przemysłowej, komunalnej lub rolnej;
 6. działalnością służącą do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb;
 7. działalnością usługową służącą do innych celów niż określone w pkt 6;
 8. wykonywaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.
art. 20 ust.1 i 2
33 Określenie - w drodze rozporządzenia - wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. art. 47 ust. 3
34 Opracowanie - dla każdego z obszarów, o których mowa w poz. 33 w ciągu 2 lat od ich wyznaczenia - programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, o którym mowa w art. 84 ustawy - Prawo ochrony środowiska; program wprowadzany jest w drodze rozporządzenia dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. art. 47 ust. 7
35 Weryfikacja co 4 lata wód i obszarów, o których mowa w poz. 33, w celu uwzględnienia zmian czynników nieprzewidzianych podczas ich wyznaczania. art. 47 ust. 4
36 Udzielanie - w drodze decyzji - zwolnień od zakazu wprowadzania do ziemi, w odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk oraz plaż publicznych nad wodami, ścieków innych niż wody opadowe lub roztopowe, wody z przelewów kanalizacji deszczowej, wody chłodnicze (wymienione w art. 39 ust. 2 pkt 1), jeżeli wystąpi istotna potrzeba ekonomiczna lub społeczna, a zwolnienie nie spowoduje zagrożenia dla jakości wód. art. 39 ust. 3, art. 39 ust. 2 pkt 1
37 Uzgadnianie - w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, w tym w szczególności ochrony zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią:
 1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategii rozwoju województwa w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i planu zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
 3. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.
art. 4a
38 Uzgadnianie, w zakresie przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej na terenie regionu, projektów list przedsięwzięć priorytetowych przedkładanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w art. 400h ust. 4 pkt 3 ustawy - Prawo ochrony środowiska. art. 92 ust. 3 pkt 14
39 Zwalnianie  - w drodze decyzji - z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchiowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar, jeżeli jest to niezbędne dla obronności państwa lub bezpieczeństwa publicznego. art.27 ust. 1 i 3
40 Prowadzenie dla każdego roku kalendarzowego ewidencji:
 1. żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez obiekty pływające;
 2. wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury.
art. 66a ust. 1
41 Ustalanie należności - na podstawie informacji składanej przez zakład - za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, (żegluga oraz przewóz ludzi lub towarów obiektami pływającymi, holowanie lub spław drewna, korzystanie ze śluz lub pochylni) usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych. art. 142, 143, 149
42 Prowadzenie katastru wodnego dla regionu wodnego. art. 92 ust. 3 pkt 8, art.154 ust. 3
43 Składanie Prezesowi Krajowego Zarządu nie później niż do dnia 31 marca, corocznego sprawozdania z realizacji zadań. art. 94
44 Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w przypadku, gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych, w całości lub w części  odbywa się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. art. 140 ust. 2a
45

Pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starostów realizujących:

a) zadania z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie Prawo wodne,

b) kompetencje organu właściwego do wydawania pozwolenia wodnoprawnego.

art. 4 ust. 4
46 Opiniowanie projektów uchwał rad gmin, zawierających wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy. art. 34a ust. 9
47 Uzgadnianie aglomeracji. art. 43 ust. 2a


Zadania dyrektora rzgw wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn.  zm.)

Lp. Rodzaj zadania Podstawa Prawna
1 Ustanawianie i znoszenie - w drodze rozporządzenia - obwodów rybackich. art. 15 ust. 1


Zadania dyrektora rzgw wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, z późn. zm.)

Lp. Rodzaj zadania Podstawa Prawna
1 Wypłata odszkodowań lub wykup nieruchomości na żądanie poszkodowanego w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, które  nastąpiło w wyniku wydania przez dyrektora rzgw rozporządzenia. art. 134 pkt 3 


Zadania dyrektora rzgw wynikające z ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906, z późn. zm.)

Lp. Rodzaj zadania Podstawa Prawna
1 Opiniowanie projektu miejscowego planu odbudowy w zakresie: dostosowania ustaleń projektu mejscowego planu odbudowy do wymagań wynikających z warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz, o ile zostały sporządzone, warunków korzystania z wód zlewni, a także w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. art. 13d ust. 6 pkt 4


Zadania dyrektora rzgw wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

Lp. Rodzaj zadania Podstawa Prawna
1 Uzgadnianie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub w odniesieniu do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, o których mowa w art. 88d ust 2 ustawy Prawo wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. art. 53 ust. 4 pkt 11 i art. 60 ust.1
2 Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. art. 17 pkt 6 lit. b tiret drugie i art. 41 ust.1 pkt 6 w związku z art. 4a pkt 2 ustawy Prawo wodne
3 Opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.   art. 11 pkt 6 lit. i 


Zadania dyrektora rzgw wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)

Lp. Rodzaj zadania Podstawa Prawna
1 Współpraca z samorządem województwa przy formułowaniu strategii rozwoju wojewódzwa. art. 12 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 4a pkt 1 ustawy Prawo wodne


Zadania dyrektora rzgw wynikające z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.)

Lp. Rodzaj zadania Podstawa Prawna
1 Utrzymanie śródlądowych dróg wodnych w sposób zapewniający bezpieczną żeglugę:
 1. utrzymanie należytego stanu technicznego budowli i urządzeń hydrotechnicznych służących żegludze oraz ich właściwa obsługa;
 2. działania na rzecz poprawy warunków eksploatacyjnych odpowiednich do klasy drogi wodnej;
 3. oznakowanie nawigacyjne szlaku żeglownego, budowli i urządzeń hydrotechnicznych;
 4. uzgadnianie oznakowania nawigacyjnego z właścicielami portów oraz urządzeń, budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną;
 5. ogłaszanie w formie komunikatów w sposób zwyczajowo przyjęty aktualnych warunków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, terminów otwarcia i zamknięcia dróg wodnych dla żeglugi;
 6. wydawanie informatora o śródlądowych żeglownych drogach wodnych.
art. 43
2 Uczestniczenie (nieobowiązkowe) w postępowaniu w celu ustalenia okoliczności, przyczyn, rozmiarów szkody i winnych spowodowania wypadku żeglugowego (w przypadku wystąpienia takiego) prowadzonym przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej. art. 55 
3 Przyjmowanie informacji od kierowników statków żeglugi śródlądowej o powstałych zanieczyszczeniach drogi wodnej bądź zauważonych na drodze wodnej przedmiotów lub substancji mogących stanowić przeszkodę lub niebezpieczeństwo dla żeglugi bądź innych użytkowników śródlądowych dróg wodnych. art. 47 ust. 1 i 2
4 Uzgadnianie wydawanych (w drodze zarządzenia) przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej przepisów prawa miejscowego określającego na obszarze ich działania szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków wynikające z charakteru i właściwości dróg wodnych. art. 14 ust. 1 i 2


Zadania dyrektora rzgw wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.)

Lp. Rodzaj zadania Podstawa Prawna
1 Opiniowanie inwestycji drogowych w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią. art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d


Zadania dyrektora rzgw wynikające z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.)

Lp. Rodzaj zadania Podstawa Prawna
1 Opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią. art. 9o ust. 3 pkt 4 lit. d


Zadania dyrektora rzgw wynikające z ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 340,  z póź. zm.)

Lp. Rodzaj zadania Podstawa Prawna
1 Opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią. art. 6 ust. 1 pkt 9 lit. g


Zadania dyrektora rzgw wynikające z ustawy z dnia 29 czrwa 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji  w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzszących (Dz. U. z 2011 r. Nr 135, poz. 789)

Lp. Rodzaj zadania Podstawa Prawna
1 Opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej - w odniesieniu  do inwestycji obejmującej wykonanie urządzeń wodnych. art. 5 ust. 1 pkt 12 lit. p


Zadania dyrektora rzgw wynikające z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675)

Lp. Rodzaj zadania Podstawa Prawna
1 Opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią. art. 51 ust. 3 pkt 3 lit. h


Zadania dyrektora rzgw wynikające z ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowywania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963)

Lp. Rodzaj zadania Podstawa Prawna
1 Opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji  w zakresie budowli przeciwpowodziowych w przypadku, gdy Dyrektor RZGW w Szczecinie nie jest inwestorem. art. 6 ust. 1 pkt 7 lit. i


Zadania dyrektora rzgw wynikające z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U.  2009 r. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.)

Lp. Rodzaj zadania Podstawa Prawna

1

Udzielanie wojewodom na ich żądanie bieżących informacji i wyjaśnień o swojej działalności. 

art. 26 ust. 1

2

Składanie wojewodom rocznych informacji o swojej działalności w województwie. 

art. 58

3

Uzgadnianie z wojewodą projektów stanowionych aktów prawa miejscowego. 

art. 59 ust. 2

 
 
Zadania dyrektora rzgw wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z późn. zm.)

Lp. Rodzaj zadania Podstawa Prawna
1 Opiniowanie projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie związanym z ochroną wód. art. 14b ust. 3
 


Zadania dyrektora rzgw wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz.493, z późn. zm.)

Lp. Rodzaj zadania Podstawa Prawna
1 Opiniowanie decyzji organu ochrony środowiska (przed jej wydaniem) w sprawie uzgodnienia warunków przeprowadzenia działań naprawczych - w odniesieniu do szkody w wodach. art. 13 ust. 6 pkt 1
2 Opiniowanie decyzji organu ochrony środowiska (przed jej wydaniem) w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia działań naprawczych, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie podejmuje działań zapobiegawczych i naprawczych. art. 15 ust. 1 i 3

Czas wytworzenia: 2005-11-01 16:01:00
Wytworzone przez: Teresa Błaszczak
E-mail: teresa.blaszczak@szczecin.rzgw.gov.pl
Czas udostępnienia: 2012-08-07 08:00:00
Udostępnione przez: Barbara Krawiec
E-mail: barbara.krawiec@szczecin.rzgw.gov.pl